Regulamin

REGULAMIN „AKADEMII AKTIV PRO”

 

 • 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem zajęć (Akademia Piłkarska Aktiv Pro, Drużyna Smoka, Sportowa Akademia Bobasa, Akademia Pływania) jest Stowarzyszenie Aktiv Pro z siedzibą w Rymanowie, które zrzesza w chwili obecnej 3 oddziały (Oddział Rymanów, Wiśniowa, Zarszyn)
 2. Kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi, zapisu dziecka do udziału w zajęciach, organizacji zajęć, spraw związanych z nabyciem sprzętu treningowego, opłatami itp. Zajmuje się Biuro Akademii, mieszczące się w Rymanowie, ul. Parkowa 3 (budynek przy korcie w Rymanowie). Wszelkie informacje dotyczące działań Akademii należy kierować pod numer telefonu 530915820.
 3. Kwestie dotyczące Grupy Treningowej, udziału w turniejach, wyjazdach ustalane są na lini Rodzic – Trener Grupy, z którym bezpośredni kontakt posiada rodzic
 4. Zawodnikiem „Akademii Aktiv Pro” może zostać dziecko, które ukończyło 3 lata  i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze ligowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 5. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Formularza Zgłoszeniowego wraz z zapoznaniem się z niniejszymi zasadami spisanymi w Regulaminie, co jest jednoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania, zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców/opiekunów prawnych
 6. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w poszczególnych Oddziałach. Zajęcia grup młodszych oraz Drużyny Smoka trwają 60 minut, zajęcia drużyn starszych 90 minut. Akademia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie treningów, w przypadku prośby trenera prowadzącego grupę (zwiększenie jednostek treningowych)
 7. Dzieci trenują w grupach z podziałem na wiek, każda grupa ma trenera, który odpowiada za swoją drużynę i jest odpowiedzialny za kontakt z rodzicami (Informowanie o powołaniach na mecze ligowe, turnieje, informacja o zmianie godziny lub miejsca zajęć treningowych lub wszelkich kwestiach związanych z organizacją treningów)
 8. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach. W przypadku uzasadnionej nieobecności (choroba, zaplanowany wyjazd lub inne ważne sytuacje losowe) rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pilnie powiadomić Trenera Grupy o nieobecności dziecka. Obowiązuje tutaj zasada wzajemnego poszanowania. RODZIC – TRENER – DRUŻYNA. Pilnujemy, dbamy o dobro całej drużyny i wizerunek naszej Akademii. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika.
 • 2 ZAPISY/ PŁATNOŚCI /REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
 1. Zapisów do udziału w zajęciach dokonujemy przed zajęciami u trenera prowadzącego grupę, poprzez wypełnienie niezbędnych dokumentów, przekazanych przez Trenera Grupy
 2. Koszt udziału w zajęciach Akademii wynosi 60 zł/ miesiąc zajęć. W przypadku udziału w zajęciach rodzeństwa (Akademia Piłkarska, Drużyna Smoka) opłata wynosi 50 zł od dziecka. Należności płatne są z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Płatne na konto Stowarzyszenia Aktiv Pro PBS O/Sanok w tytule wpisujemy Akademia Piłkarska imię i nazwisko dziecka Oddział
 3. Opłata za zajęcia przeznaczana jest na działalność statutową Stowarzyszenia związaną z organizacją zajęć (wynagrodzenie trenerów, koszty wynajmu sal sportowych, organizacja eventów i turniejów związanych z działalnością Akademii)
 4. Za nieobecność dziecka na zajęciach Akademia nie dokonuje zwrotów. Ustalona opłata jest stała i nie ma wobec niej odstępstw, poza sytuacjami opisanymi podpunkcie 5 §2
 5. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka , związanej z sytuacją losową, (np. dłuższa choroba, złamanie, kontuzja, dłuższy wyjazd) Rodzic lub  Opiekun Prawny jest niezwłocznie zobowiązany do powiadomienia o zaistniałym fakcie Biuro Akademii pod numerem telefonu 530915820). W takim przypadku dopuszczalne jest zawieszenie opłaty na czas nieobecności dziecka na zajęciach. Sytuacje niezgłoszone do biura lub zgłaszane po fakcie, nie będą respektowane
 6. Stowarzyszenie za dokonywane opłaty ma możliwość wystawienia Faktury. Osoby chcące otrzymać FV VAT proszone są o powiadomienie o tym fakcie Biuro Akademii 530915820, nie później niż do 7 dni po dokonaniu wpłaty na konto.
 7. Osoby nowe, chcące dołączyć do Akademii Aktiv Pro, mają możliwość skorzystania z zajęć próbnych (Pierwsze 4 zajęcia są bezpłatne) natomiast po wykorzystaniu pakietu, naliczana jest opłata za przynależność do grupy treningowej/40 zł miesiąc zajęć do czasu rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach
 8. Osoby, które chcą zrezygnować z udziału w zajęciach zobowiązane są do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie Trenera Grupy lub Biuro Akademii. Informacje o rezygnacji przekazujemy tylko i wyłącznie w formie pisemnej, podając imię i nazwisko dziecka oraz grupę treningową. Rezygnacja możliwa jest poprzez: wysłanie wiadomości sms na numer telefonu Biura 530915820 lub bezpośrednio do Trenera Grupy; E-mailowo na adres aktivpro@wp.pl lub poprze złożenie pisma Trenerowi Grupy. Informujemy, iż do czasu przekazania informacji o rezygnacji z zajęć – naliczane są opłaty za udział w zajęciach. Jednocześnie zaznaczamy, iż osoby, które nabyły sprzęt treningowy na starych zasadach (wnosząc opłatę 60 lub 70 zł za komplet), zobowiązane są do niezwłocznego zwrotu sprzętu lub uregulowania należności finansowych za rzeczy zgubione lub zniszczone, zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi wypożyczenia sprzętu. W przypadku niedokonania zwrotu sprzętu, przepisy dotyczące naliczania opłaty członkowskiej, respektowane są jak w przypadku niezgłoszenia rezygnacji.
 • 3 SPRZĘT TRENINGOWY
 1. Zawodnik do udziału w zajęciach powinien stawić się w odpowiednim do miejsca treningu jak również panujących warunków atmosferycznych stroju treningowym oraz obuwie sportowym. W okresie jesienno – wiosennym obowiązuj dresy, czapki, rękawiczki
 2. Na zajęciach prowadzonych na salach obowiązuje zamienne obuwie sportowe
 3. Oficjalnym Partnerem technicznym Akademii Aktiv Pro jest firma Legea
 4. Obowiązującym na zajęciach jest oficjalny sprzęt Akademii
 5. Rodzic może złożyć zamówienie na sprzęt do 10 dnia – każdego miesiąca u koordynatora swojego Oddziału. Komplet treningowy zawiera; koszulkę w raz z wybranym numerem, spodenki, getry, spodnie dresowe, bluza dresowa, ortalion. Na koszulce za dodatkową opłatą, można dokonać nadruku 8imienia lub nazwiska dziecka. Sprzęt można zamawiać wybranymi elementami. Oferta dostępna jest na stronie Akademii www.aktivpro.eu w zakładce SKLEP lub u trenera Grupy.
 • 4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem treningowym przyjętym w danym Oddziale. Zajęcia realizowane są przez pełny rok z wyłączeniem miesiąca lipca (brak opłaty za ten miesiąc) oraz przerwy świątecznej w miesiącu grudniu. Wszelkie informacje dotyczące dni zajęciowych, godzin i miejsca znajdują się w zakładkach treningi na stronie www.aktivpro.eu
 2. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu – grupy młodsze 60 minut, grupy starsze 90 minut jednostka zajęciowa
 3. Zajęcia w okresie letnim odbywają się na Orlikach lub stadionach, natomiast w okresie zimowym na halach sportowych
 4. Za okres letni należy rozumieć czas od 1 kwietnia – 31 października, natomiast za czas zimowy 1 listopada – 31 marca. Trener ma prawo zdecydować, że przy sprzyjającej aurze atmosferycznej treningi w miesiącach (marzec, listopad) również odbywają się na świeżym powietrzu, szczególnie zapis dotyczy starszych grup treningowych, systematycznie biorących udział w rozgrywkach ligowych. Organizator dopuszcza przeniesienie zajęć również w okresie letnim, również na obiekt zamknięty, ale jest to tylko i wyłącznie decyzja Trenera prowadzącego daną grupę treningową.  
 • 5 UBEZPIECZENIE
 1. Każde dziecko chcące uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez Akademię Aktiv Pro musi posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 2. Ubezpieczenie można nabyć za pośrednictwem Akademii w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa (koszt ubezpieczenia 40 zł/ szczegółowa oferta ubezpieczenia dostępna jest na stronie www.aktivpro.eu w Aktualnościach) lub ubezpieczyć dziecko za pośrednictwem innej instytucji (np. przedszkole, szkoła lub indywidualnie)
 3. Za brak ubezpieczenia lub wybór innej oferty odpowiada rodzic dziecka lub prawny opiekun
 • 6 BADANIA
 1. Przed dopuszczeniem dziecka do udziału w zajęciach rodzic zobowiązany jest zadeklarować, iż dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych
 2. Dzieci biorące udział w rozgrywkach ligowych oraz turniejach powinny posiadać ważną kartą zdrowia
 3. Rodzic deklaruje się do pilnowania terminów badań oraz przedłużenia ważności karty zdrowia
 4. Przy ewentualnych problemach z wykonaniem badań rodzic niezwłocznie informuje o tym fakcie Biuro Akademii
 • 7 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
 1. Zawodnik zobowiązuje się do systematycznego udziału w zajęciach treningowych. Nieobecność na zajęciachy powinna zostac zgłaszana smsowo trenerowi prowadzącemu grupę przez rodzica lub opiekuna prawnego
 2. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad panujących w Akademii (systematyczny udział w zajęciach, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, wszelkie dolegliwości zdrowotne wynikłe w trakcie zajęć lub rozgrywek bezzwłocznie zgłaszane są trenerowi, zawodnik dba o kontakty koleżeńskie z całą drużyną i zawsze z duma reprezentuje barwy Akademii)
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. ”Akademia Aktiv Pro” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminumoże być podstawą do wydalenia z Akademii.
 3. Raz w  roku trenerzy oraz Biuro Akademii zwołują zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących na kolejny sezon rozgrywkowy (sierpień)
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i Obowiązek rozstrzygać trener drużyny w porozumieniu z Biurem Akademii oraz Zarządem Stowarzyszenia Aktiv pro w osobie Prezesa lub Wiceprezesa

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY(RYMANÓW)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY(WIŚNIOWA)

Nieprzestrzeganie regulaminu Akademii Piłkarskiej AKTIV PRO może być podstawą do wykluczenia z uczestnictwa w zajęciach.

Akademia Piłkarska

AP-RymanowTreningiDrużynyTrenerzy

AP-WisniowaDruzynyTrenerzy

AP-ZarszynTreningiDruzynyTrenerzy

FACEBOOK

Nasi partnerzy

Bez nazwy 2logo-efekt


POZOSTALI PARTNERZY